Regulamin sprawneauto.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
obowiązujący od dnia ……

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady, warunki techniczne  oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Usługodawcę, za pośrednictwem domeny  sprawneauto.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

⸹ 1 Definicje

 

Cennik – oznacza zestawienie kwot widocznych w Serwisie stanowiących wynagrodzenie za poszczególne Usługi świadczone przez Usługodawcę.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Pojazd – oznacza pojazd w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz.U.2021.450 ze zm.).

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Usługodawca – oznacza GETHELP.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, pod adresem ul. Przybyszewskiego 99, 93-126 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000611681, REGON: 364276295, NIP: 7292711242 będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Serwis – oznacza platformę internetową działającą pod adresem internetowym http://www.sprawneauto.pl, służącą do prezentacji Usług przez Usługodawcę i składania Zamówień przez Klientów.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Usługodawcą.

Usługa – oznacza produkt lub usługę przedstawioną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu, mogącą być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj zamówionej Usługi.

2 Postanowienia ogólne

 

 1. Klient korzystający z Usług  drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody podczas procesu składania Zamówień.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Strony do składania zamówień było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s dla minimalnej rozdzielczości ekranu 450×400 pikseli.
 4. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na stronie, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

3 Usługi

 

 1. Usługi prezentowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za reklamę i zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. W Serwisie dostępne są dla Klienta następujące Usługi:
  1.  a) Kompendium wiedzy – zestawienie praw i obowiązków konsumenta obowiązujących przy zawarciu umowy sprzedaży Pojazdu.
  2. b) Weryfikacja stanu technicznego samochodu u Partnera – ocena stanu technicznego Pojazdu dokonana w formie raportu stanowiącego zestawienie informacji o stanie technicznym Pojazdu w zakresie ……………………………………….. w stacjach kontroli pojazdów lub warsztatach mechanicznych znajdujących się na liście dostępnej tutaj.
  3. c) Ochrona prawna – zlecenie przez Klienta podjęcia czynności procesowych przez profesjonalnego pełnomocnika w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży Pojazdu. Szczegółowe postanowienia Ochrony prawnej reguluje umowa dostępna w Serwisie pod linkiem ………………, z którą Klient zobowiązany jest się  zapoznać.
 3. Ceny Usługi widoczne są w wysyłanej wiadomości mailowej w załączniku Cennik.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zwrot Usługi nie przysługuje, gdy realizacja usługi zostanie rozpoczęta.
 5. Usługodawca realizuje usługi bezpośrednio lub za pośrednictwem profesjonalnych podmiotów zawodowo trudniących się poszczególnym zakresem Usług.
 6. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy w przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji o Pojeździe.
 7.  

4 Zamówienia

 

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient składający Zamówienie musi podać adres mailowy, na który zostaną przesłane mu szczegóły zamówienia wraz z instrukcją zakupu. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, Klient jest informowany o cenie za wybraną Usługę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść i warunkach Umowy Sprzedaży.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Usług będących przedmiotem Zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia i realizacji, co jest równoznaczne z oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty i zawarcia Umowy sprzedaży.

 

5 Zasady płatności

 

 1. Ceny zamieszczone w Cenniku przy danej Usłudze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów ewentualnej dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi:
  1.  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez  Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
  2.  b) przelew bankowy lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayPro, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu PayPro o dokonaniu płatności przez Klienta).

 

6 Procedura reklamacyjna

 

 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub za pomocą poczty e-mail na adres …………………………..
 3. Reklamacja powinna określać:
  1. a) dane Klienta umożliwiające jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu,
  2. b) Usługę, której reklamacja dotyczy,
  3. c) zarzuty Klienta co do wskazanej Usługi oraz okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. d) ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.
 4. Usługodawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub poinformować o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 

7 Ochrona danych osobowych

 

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Usługi w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: …………………………………….. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę w Serwisie pod adresem: Formularz odstąpienia.
 4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Klient będący Konsumentem, akceptując Regulamin i składając Zamówienie żąda wykonania Usługi przez Usługodawcę przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po przystąpieniu do realizacji Usługi przez Usługodawcę i ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem obowiązującego Cennika. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może wykonywać ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży po faktycznym wykonaniu Usługi.
 6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Usługi do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Usługi, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Usługę Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Usługi na adres siedziby Usługodawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, których przedmiotem są min:
  1. a) świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. b) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. c) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9 Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Usługodawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że Usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na dotychczasowych zasadach. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie http://www.sprawneauto.pl i stanowi integralną część umowy z Klientem.